Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Àrea Financera

L'Àrea financera d'una empresa es compon per un conjunt d'accions orientades a assolir, assegurar i invertir els valors, el capital i els recursos de la mateixa, així com conèixer la informació oportuna per controlar el capital invertit, les operacions i els actius. A Cosmopolitan Detectius sabem que en aquest terreny és essencial per a l'entitat financera conèixer el màxim de detalls sobre futurs inversors o socis per aconseguir una major seguretat en els seus moviments econòmics, per això, realitzem una alta i especialitzada recerca de socis, accionistes, directius i treballadors.

La nostra agència disposa d'un departament especialitzat en l'àmbit empresarial i financer que proporciona totes les eines d'informació i anàlisi necessàries per detectar, solucionar i / o prevenir els problemes financers de les entitats. Els camps més comuns d'actuació en aquesta àrea són:

Due diligence

Quan un inversor o comprador mostra un interès real (plasmat en la "Carta d'intencions") s'obre el procés de "Due diligence" a través del qual el possible comprador realitza una investigació per verificar i avaluar totes les dades que li han proporcionat des l'empresa objectiu, o els seus actius de cara a una adquisició. D'aquesta manera, també obté un profund coneixement previ a la compra per valorar els possibles riscos i les previsions futures. Per part del venedor, es pot demanar una investigació de l'empresa o de la persona que adquirirà part o la totalitat de la seva empresa per conèixer la seva solvència, les activitats que realitza, el seu patrimoni, etc.

Els informes detallats realitzats en aquest procés aporten informació valuosa, generalment de solvència i patrimoni, on es reflecteixen les proves obtingudes en relació a l'empresa que es pretén adquirir o l'empresa que està interessada en la nostra. Els informes que es realitzen són:

* Informe previ a la compra d'empresa (informació real comercial i econòmica financera).

* Informe sobre els actius i passius reals de la companyia.

* Informe sobre les previsions futures.

* Informe relatiu a la informació real d'aspectes industrials i tecnològics.

Recerca d'Actius

La investigació d'actius recull tots els serveis d'investigació privada relacionats amb el rastreig i la localització d'actius particulars o de societats; així com de l'estat dels mateixos (embargaments preventius, hipoteques, etc). Altres serveis que es realitzen són: recuperació i protecció d'actius, recuperació de la possessió, localització d'empreses, localització de béns per a embargaments i responsabilitats per productes defectuosos.

Informes financers i de solvència

Conèixer les dades financeres i de solvència econòmica, de particulars i empreses, és determinant per a la presa de decisions personals i empresarials. Cosmopolitan detectius ofereix un equip de detectius especialitzat en la recerca empresarial, més específicament, de l'estat financer i la solvència d'una empresa, l'espionatge i el sabotatge industrial, dels socis i accionistes, etc. Aquestes investigacions es poden realitzar tant a persones físiques com jurídiques.

Els informes realitzats són diferents depenent de les exigències dels nostres clients; els més comuns són els de solvència financera, els de capacitats tècniques i econòmiques, els relacionats amb patents, marques i propietat industrial i els informes de localització de domicilis i béns per a embargaments.

Alçament de béns

Aquesta pràctica, s'ha estès durant els últims anys. L'alçament de béns és un fet delictiu a Espanya que consisteix a transferir o ocultar tots els béns o part d'ells, per part d'una persona física o jurídica, per tal de fingir una insolvència patrimonial i eludir les obligacions financeres com a deutor.

La manera més habitual de fer l'alçament de béns és involucrant a una tercera persona de confiança a la qual se li atorga la titularitat dels béns. Per tant, per demostrar l'alçament de béns, s'ha de demostrar la vinculació entre la persona que el realitza i el nou o els nous titulars dels béns. A Cosmopolitan Detectius, estem capacitats per realitzar un informe on s'estableixi la localització dels béns, del patrimoni i de la persona deutora perquè respongui dels seus deutes i d'aquesta manera, aportar proves útils per als nostres clients en un procés judicial.

Fallides fraudulentes

La investigació de fallides fraudulentes ha augmentat arran de la crisi econòmica, ja que quantioses empreses s'han hagut de declarar en fallida no puguen assumir els deutes que tenien. Aquesta situació ha estat aprofitada de forma il·lícita per empresaris que per salvar la seva economia, han deixat de pagar els deutes als creditors o el sou endarrerit als seus empleats declarant-se en fallida fraudulenta.

La nostra agència de detectius investiga les situacions de fallida irregular realitzades en perjudici dels interessos de creditors o empleats. Per a això, es realitzarà un seguiment i localització dels administradors o propietaris i dels béns per tal de demostrar, si existís, un nou emplaçament de l'empresa, la continuïtat de l'activitat laboral, suspensions i deutes simulats, etc, per aconseguir proves necessàries per demostrar-ho davant d'un tribunal.

Localització de deutors

Les empreses acuden a Cosmopolitan Detectius per evitar impagaments i altres riscos per al seu negoci; o bé per localitzar aquelles persones que els deuen diners i portar-los davant la justícia. Generalment, la informació demanada és basa en conèixer els béns del deutor, sigui persona física o jurídica, i l'estat en què aquests es troben (embargament parcial, valor, etc), per poder actuar com correspon, per aconseguir allò que els pertoca.

Tota la informació i proves obtingudes pels nostres detectius, s'englobaran a un informe que es podrà presentar en un procés judicial com a prova.