Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Àrea laboral

Cosmopolitan Detectius SL ha desenvolupat el departament comercial i de compres, especialitzat en múltiples àrees d'actuació presents en l'àmbit laboral. El nostre equip de detectius especialitzats és útil per esbrinar si algun dels seus empleats està ocasionant perjudicis o lesions directes cap als seus interessos laborals i / o empresarials. Realitzen investigacions per poder aconseguir informació, proves, que posteriorment es recopilen en un informe final amb qualitat de prova judicial.

L'objectiu és optimitzar els resultats del departament comercial, dotar d'una major agilitat als departaments de compres i aprovisionaments, i prevenir o aturar conductes inapropiades dins el terreny laboral. Les múltiples àrees d'actuació en l'àmbit laboral es poden dividir en cinc gran grups: Informes prelaborals, baixes fingides, comportament laboral, control del personal i frau empresarial.

Informes prelaborals

La investigació prelaboral es realitza de forma prèvia a la contractació d'empleats. És una consulta relativa a l'exercici laboral del candidat (o candidats) a un lloc de treball a les seves anteriors ocupacions, així com de les possibles causes de la finalització dels mateixos. Aquests informes són imprescindibles per contrarestar la informació presentada per tots els candidats i realitzar una correcta selecció del personal, sobretot dels alts càrrecs de l'empresa, evitant així, futurs conflictes com la competència deslleial, la dedicació a altres fins, etc. Dins dels informes prelaborals s'inclouen informes comercials, socioambientals, laborals, confidencials, especials, etc.

Baixes laborals

Les baixes laborals (I.T.) o baixes fingides. El dret atorgat als treballadors sobre la concessió de part del sou estant de baixa, pot ser utilitzada pels mateixos en contra de l'empresa. Les baixes per incapacitat laboral (IT) es donen quan un treballador no pot realitzar les seves obligacions com a tal durant un període a causa d'un tractament mèdic, per malaltia o accident; el conflicte sorgeix quan aquestes baixes són recurrents o s'allarguen més del que s'esperava per accions fraudulentes (incompatibles amb una baixa laboral) per cobrar o seguir cobrant el subsidi (abandonar el tractament, prolongar la incapacitat, etc).

Les baixes fingides, també són comuns als casos on l'empleat treballa per compte propi o aliè en una altra empresa, és a dir, que hi ha una duplicitat d'ocupació de manera que la persona no pot compatibilitzar els dos horaris i demana la baixa en un d'ells .

Comportament laboral

En el comportament laboral s'inclouen una infinitat de serveis, alguns relacionats amb les baixes laborals, dels quals cal destacar una característica en comú: la incidència negativa en el rendiment, la productivitat i la professionalitat global de l'empresa i de l'empleat en particular. Els serveis més usuals en aquest àmbit estan relacionats amb:

* Absentisme laboral.

* Disminució del rendiment, la productivitat i / o la professionalitat.

* Incompliment de l'horari laboral per a fins propis o com a conseqüència d'una duplicitat d'ocupació.

* Consum de drogues o d' alcohol en l'entorn laboral.

* Robatoris o furts interns (apropiacions indegudes). Una empresa, a partir de la desaparició de material, dels robatoris o furts interns, pot tenir grans pèrdues econòmiques.

* Conflictes laborals: amenaces, assetjament laboral, etc

Control del personal

El control i el seguiment del personal, generalment dels càrrecs més alts de l'empresa, es realitza a partir dels indicis dels empresaris en relació als seus treballadors, ja siguin personal directiu, comercials, visitadors mèdics, venedors, etc. Els controls més comuns són:

* Control del personal directiu i dels socis: acreditació de l'horari laboral, i activitats realitzades durant el mateix, infidelitat del personal directiu, etc.

* Control de la xarxa comercial (comercials, visitadors, representants, venedors, etc): incompliment horari o dedicació d'aquest per realitzar tasques personals (gym, compres, quedar amb els amics ...), falsejament de reports de visita o d'activitats, frau a la comptabilització de les despeses en rutes, (dietes i quilometratge), o vinculacions personals amb els proveïdors (afavoriment a familiars i / o amics) ...

* Control de delegats sindicals: control de les hores dedicades pels delegats sindicals.

* Control de personal conflictiu: constatar el compliment de les seves obligacions laborals, així com investigar la relació amb els companys.

* Control de franquiciats: investigacions relatives a les activitats, els horaris, el compliment de les normes establertes des de l'empresa, etc.

Frau empresarial

Els fraus empresarials incrementen substancialment el nivell de pèrdues de les empreses perjudicades. En aquests casos, és molt important el temps de reacció de l'empresa, cal que quan hi hagi les primeres sospites d'estafa per part d'algun sector comercial, o d'alguns treballadors, es comenci a investigar. Les solucions d' aquest tipus de problema no arriben soles amb el temps, cal actuar. Les investigacions de frau empresarial més comuns són:

* Competència deslleial: passa quan hi ha situacions on una persona (física o jurídica) utilitza els coneixements adquirits sobre una empresa per beneficiar-se econòmica o laboralment. Alguns exemples de competència deslleial són: la publicitat enganyosa, la deslleialtat a la xarxa de comercials, la canalització de vendes a empreses participades i la duplicitat de representacions competitives entre si.

* Intrusisme professional: és l'exercici d'activitats professionals per persones que no estan autoritzades per a això. En aquests casos, es demostra que els locals o els despatxos actius realitzen una activitat professional per a la qual no estan habilitats.

Per aconseguir tota la informació necessària, i les proves per demostrar aquests comportaments, els detectius de Cosmopolitan Detectius realitzaran seguiments i controls del personal, infiltracions a l'empresa amb la finalitat de detectar irregularitats i investigacions relacionades amb els distribuïdors actuals i potencials de l'empresa.

Dins de l'àmbit laboral, COSMOPOLITAN DETECTIUS està especialitzat en les actuacions dutes a terme per al departament comercial i de compres. L'objectiu de la nostra divisió és el d'optimitzar els resultats del departament comercial i dotar d'una major agilitat als departament de compres i aprovisionaments.

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

Informes prelaborals

Baixes laborals (I.T)

Baixes fingides

Absentisme laboral

Duplicitat d'ocupació

Disminució del rendiment i productivitat

Incompliment de l'horari laboral

Control de personal directiu

Control de la xarxa comercial (comercials, visitadors, representants, venedors, etc)

Control de delegats sindicals

Control de personal conflictiu

Consum del alcohol i drogues a l'entorn laboral

Simulació d'accident o malaltia

Fuites de material

Amenaces, robatoris

Lesions fingides

Conflictes laborals

Infiltració de detectius per detectar irregularitats a l'empresa

Control de franquiciats

Intrusisme professional

Deslleialtat a la xarxa de distribuïdors (comerços, gasolineres, etc)

Duplicitat de representacions competitives entre si

Canalització de vendes a empreses participades

Falsejament de reports de visita

Frau en la comptabilització de despeses en ruta; dietes i quilometratge

Informació general sobre distribuïdors potencials

Vinculacions personals amb proveïdors

Percepció de comissions il·legals

Obtenció de proves

Ratificació al jutjat