Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Informes comercials

La finalitat dels informes comercials està orientada a avaluar els riscos de l'empresa o dels autònoms informant de totes les dades necessàries i disponibles sobre l'empresa com la direcció, les dades de contacte, l'activitat social, les notes en premsa, l'activitat publicitària, els òrgans socials, les inscripcions rellevants en el registre mercantil, les dades financeres, els comptes anuals, l'índex de riscos, i les incidències judicials.

Els informes comercials són eines de gran rellevància a l'hora de prendre decisions dins de l'àrea empresarial. Els investigadors privats s'encarreguen de resoldre i aportar proves de diferents problemes relacionats amb una mala praxi dels treballadors, amb el robatori d'informació comercial, amb els delictes financers, etc. A Cosmopolitan Detectius es realitzen informes comercials tant de societats com de persones físiques. En els primers es donen a conèixer dades fundacionals, socials, comercials, econòmiques i de comportament; en canvi en els informes comercials de persones físiques s'investiguen les dades personals i econòmiques, les activitats professionals de la persona i el seu comportament.

Els informes comercials són cada vegada més utilitzats per les empreses per tal de conèixer la situació real del mercat, així com per aconseguir proves objectives (amb total garantia de veracitat) com a suport a un procés judicial.

La investigació comercial realitzada pels detectius de la nostra agència es basa en l'observació "in situ" d'empleats, proveïdors, veïns de l'àrea on està establerta l'empresa, etc. per tal de completar la informació extreta dels registres oficials i de la informació prèvia.

Informe comercial d'una empresa. En aquests informes es fan constar les dades del Registre Mercantil, la Localització de Propietats i Béns mobles, les Vinculacions de la Societat i Administradors, les Incidències Mercantils i judicials, les Dades Financers i Comercials, i altres dades (localització de domicilis i / o vehicles).

Informe comercial d'una persona física. Els informes personals contenen dades de la identificació personal de la persona en qüestió, del la seva situació laboral (professió, empresa en la qual treballa, etc), de les Vinculacions amb Societats (participació en negocis i empreses com a administrador, apoderat, etc ), de les Incidències Judicials, de les Dades Financers i comercials i, en el cas de demanar un informe més complet per part del client, també es realitzarà un seguiment al investigat per aclarir els dubtes sorgits a partir de l'informe comercial.

Informe prelaboral. La verificació del currículum és necessària per realitzar una correcta selecció del personal, constatant la informació presentada pels diferents candidats, sobretot, si es tracta de candidats per a un càrrec d'alt risc dins l'empresa. A l'informe prelaboral s'investiguen i comproven els anteriors treballs, el motiu de cessament del contracte per una o altra banda, l'entorn personal, familiar i social del candidat, la verificació de les dades acadèmiques i del comportament laboral, i la comprovació de les dades personals.

Informe prejudicial i de solvència. A l'informe prejudicial es realitzen diferents comprovacions entre les quals cal destacar la comprovació de les dades personals de l' investigat, la localització de béns, les vinculacions a empreses del investigat, de familiars o de persones vinculades al mateix, les gestions telefòniques i la consulta del servei RAI (Registre d'Acceptacions Impagades). Aquests informes també s'utilitzen per a la localització de morosos, informació de solvència i per al requeriment de pagaments d'empreses, autònoms i / o persones físiques.

Consultes en registres públics. Es consulten diferents registres:

* El Registre mercantil s'analitza quan el client busca informació, entre d'altres, sobre una societat inscrita en aquest, sobre la suspensió de pagaments o fallida d'una empresa, per certificar el dipòsit de comptes anuals així com per conèixer les incidències judicials de la societat .

* El Registre Civil s'utilitza per localitzar o verificar certificats de naixement, de matrimoni o de defunció.

* El Registre de la propietat en què es comproven els serveis d'índexs (Registre General d'Espanya per titular), la sol·licitud d'una nota simple informativa per finca o titular o la sol·licitud de certificat registral d'una finca.

* En el Ministeri de Justícia es consulten i verifiquen els certificats d'últimes voluntats o els antecedents penals de la persona investigada.

* A la Direcció General de Trànsit s'examinen els informes de vehicles per matrícula.

Informes previs de futurs inquilins. La situació econòmica actual incrementa el risc de tenir inquilins que no paguin el lloguer periòdicament o que deixin l'habitatge en mal estat. L'objectiu de l'informe preventiu d'inquilins és obtenir informació dels candidats com inquilins a un habitatge o un local per evitar futurs problemes al nostre client, el propietari de l'habitatge, com desnonaments o retards en el pagament del lloguer. El nostre informe és una prova clau perquè el propietari decideixi si l' inquilí és un candidat adequat evitant així, arrendaments nefastos.

Si voleu comprovar la veracitat de les dades comercials establerts per una empresa o un particular, o vol saber més sobre aquests, contacti amb la nostra agència de detectius privats a través del nostre web o trucant al 93 363 13 77.