Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Separacions i divorcis

Les proves d'investigació aportades per COSMOPOLITAN DETECTIUS són determinants davant qualsevol demanda judicial relacionada amb la separació i divorci.

Demanda sobre separació de parella

Investigació del règim econòmic de la separació

Informes patrimonials

Pensions compensatòries

Pensions alimentàries

Situació econòmica i ocupació del cònjuge

Patrimoni del cònjuge

Hàbits del cònjuge

Abandonament de la llar

Assetjament i maltractaments

Informes prematrimonials

Proves per divorci

Consum de drogues

Aportació de proves en fotografia i vídeo

Ratificació en jutjats

Informació sobre les activitats i relacions fora de l'àmbit conjugal dutes a terme pel investigat, a més d'informació i dades sobre terceres persones amb qui es relaciona. Aquestes activitats són en moltes ocasions la causa d'una futura ruptura de l'enllaç matrimonial.

COSMOPOLITAN DETECTIUS obté proves gràfiques en fotografia i vídeo per a la sol·licitud de separació i divorci per part d'un dels cònjuges quan es produeixen les següents circumstàncies:

La separació i les seves causes:

Qualsevol que fos la forma de celebració del matrimoni, pot decretar judicialment la separació a petició de:

1r. Tots dos cònjuges o d'un amb el consentiment de l'altre, un cop transcorregut el primer any del matrimoni. En aquest cas haurà necessàriament d' acompanyar la demanda a la proposta del conveni regulador de la separació.

2n. Un dels cònjuges, quan l'altre estigui incurs en causa legal de separació.

Són causes de separació:

1r. L'abandonament injustificat de la llar, la infidelitat conjugal, la conducta injuriosa o vexatòria i qualsevol altra violació greu o reiterada dels deures conjugals. No podrà invocar com a causa la infidelitat conjugal si hi ha prèvia separació de fet lliurement consentida per tots dos o imposada pel qual la al·legui.

2n. Qualsevol violació greu o reiterada dels deures respecte dels fills comuns o respecte dels de qualsevol dels cònjuges que convisquin a la llar familiar.

3r. La condemna a pena de privació de llibertat per temps superior a sis anys

4t. L'alcoholisme, la toxicomania o les pertorbacions mentals, sempre que l' interès de l'altre cònjuge o el de la família exigeixin la suspensió de la convivència.

5è. El cessament efectiu de la convivència conjugal durant sis mesos, lliurement consentit.

6è. El cessament efectiu de la convivència conjugal durant el termini de tres anys.

7è. Altres causes: El cessament efectiu de la convivència conjugal durant, almenys, dos anys, en determinats supòsits (per exemple, després de sentència per atemptar contra la vida del cònjuge, els seus ascendents o descendents), etc ...

La dissolució del matrimoni:

El matrimoni es dissol, sigui quina sigui la forma i el temps de la seva celebració, per la mort o la declaració de mort d'un dels cònjuges i pel divorci.

Són causes de divorci:

1r. El cessament efectiu de la convivència conjugal durant, almenys, un any ininterromput des de la interposició de la demanda de separació formulada per ambdós cònjuges o per un d'ells amb el consentiment de l'altre, quan aquella s'hagués interposat un cop transcorregut un any des de la celebració del matrimoni.

2n. El cessament efectiu de la convivència conjugal durant, almenys, un any ininterromput des de la interposició de la demanda de separació personal, a petició del demandant o de qui hagi plantejat reconvenció, una vegada ferma la resolució estimatòria de la demanda de separació o si, transcorregut l' expressat termini, no hagués recaigut resolució a la primera instància.

3r. El cessament efectiu de la convivència conjugal durant, almenys, dos anys ininterromputs, en determinats supòsits.

4t. El cessament efectiu de la convivència conjugal durant el transcurs de, almenys, cinc anys, a petició de qualsevol dels cònjuges.

5è. La condemna en sentència ferma per atemptar contra la vida del cònjuge, els seus ascendents o descendents.

Quan el divorci sigui sol·licitat per ambdós cònjuges o per un amb el consentiment de l'altre haurà necessàriament adjuntar a la demanda o l'escrit inicial la proposta del conveni regulador dels seus efectes.

Efectes comuns a la nul·litat, separació i divorci

El conveni regulador s'ha de referir, com a mínim, als següents:

a) La determinació de la persona la qual es farà càrrec de llurs fills subjectes a la pàtria potestat de tots dos, l'exercici d'aquesta i el règim de visites, comunicació i estada dels fills amb el progenitor que no visqui amb ells.

b) L'atribució de l'ús de l'habitatge i aixovar familiar

c) La contribució a les càrregues del matrimoni i aliments, així com les seves bases d'actualització i garanties, si escau.

d) La liquidació, quan escaigui, del règim econòmic del matrimoni

e) La pensió que correspongui satisfer, si s'escau, a un dels cònjuges.

Els acords dels cònjuges, adoptats per regular les conseqüències de la nul·litat, separació o divorci seran aprovats pel jutge, excepte si són perjudicials per als fills o greument perjudicials per a un dels cònjuges.

El jutge pot establir les garanties reals o personals que requereixi el compliment del conveni.

La separació, la nul·litat i el divorci no eximeixen els pares de les seves obligacions envers els fills.

Totes les proves es presenten en un informe que serà ratificat en els jutjats en el cas de demanda de separació matrimonial o per a la modificació de pensions alimentàries.